parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Informacje na temat planowanych prac w otoczeniu kościoła

Prosimy o zapoznanie się z tekstem i plakatem informacyjnym na temat planowanych prac w otoczeniu naszego kościoła, których celem jest podniesienie jego walorów estetycznych i stopnia bezpieczeństwa. Wymaganą pod tym względem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu dokumentację, przygotował dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak z Wrocławia. Zyskała ona konserwatorską akceptację. Mamy wszelkie potrzebne pod tym względem zezwolenia na realizację zamierzonych prac (do 28. 02. 2020 r.). Ponieważ w wyglądzie otoczenia naszego kościoła wiele się zmieni, prosimy Parafian o zapoznanie się z przedstawioną niżej informacją autorstwa pana dra Łukasza Dworniczaka.

image1096

 

 

Szanowny księże proboszczu,

Drodzy Parafianie,

Wspólnota, w której się znajdujemy - Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - jest czwartą świątynią w dziejach parafii rzymskokatolickiej w Kluczborku, której początki sięgają XIII stulecia.

 

Warto pokrótce przytoczyć historię parafii. W źródłach pisanych z 1298 roku wzmiankowany jest kościół położony niedaleko rynku. W XIX wieku istniał niewielki kościółek św. Piotra i Pawła. Jednakże wraz z rozwojem cywilizacji i wiary chrześcijańskiej wspomniany kościółek stał się niewystarczający dla liczącej wówczas 6500 wiernych wspólnoty.

Warto przytoczyć tutaj trud, siłę zaparcia, wiarę, jaki włożył w budowę nowej świątyni ks. Jan Moschek, będący proboszczem od 1897 roku. W 24 maja 1910 roku uzyskano pozwolenie na budowę, w następstwie czego kościół otrzymał wezwanie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Budowla kościoła wraz z terenem przykościelnym należy do jednych z cenniejszych obiektów sakralnych, które zasługują na podkreślenie i wyróżnienie w dzisiejszych czasach. Równie ważną częścią spuścizny historycznej jest zagospodarowanie otoczenia kościoła.

W tym roku została wykonana inwentaryzacja zieleni wokół parafii. Miała ona na celu ustalenie, w jakim stanie znajduje się drzewostan oraz jakie ciekawe gatunki (historyczne) znajdują się na terenie przykościelnym.

Pierwotnie kościół stanowił dominantę i był dobrze eksponowany w przestrzeni. W bezpośrednim sąsiedztwie budowli nie sadzono wysokich roślin, a przed frontem kościoła znajdowały jedynie trawniki z niskimi krzewami oraz rzędy drzew wzdłuż ścieżek. Do dzisiaj zauważyć możemy częściowo zachowane trzy trawiaste partery otoczone metalowym obrzeżem. Zwracano również uwagę na starannie zakomponowane przedpola widokowe dominanty kościoła, uwzględniając przede wszystkim kompozycję widoku od strony starego miasta oraz lokalizowania ozdobnych grup roślin z przewagą gatunków liściastych na zewnątrz placu.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni i po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, zaplanowano pielęgnację drzew i krzewów w otoczeniu budowli kościoła, które są w złej kondycji zdrowotnej lub przesłaniają front kościoła.

Prace te mają na celu przywrócenie historycznego założenia otoczenia zabytku, a w szczególności uczytelnienie kompozycji frontowej poprzez odtworzenie nasadzeń niskich krzewów na skwerach frontowych.

Wytypowano 77 drzew i krzewów do wycinki ze względu na to, iż są one martwe lub w złej kondycji zdrowotnej. Dodatkowo degradują one kompozycję obszaru i uniemożliwiają ekspozycje kościoła.

Pragniemy również nadmienić, iż w dalszej kolejności, na etapie projektowania zostaną przeprowadzone nasadzenia kompensacyjne gdzie dobór gatunków będzie atrakcyjny i umożliwi ekspozycję budowli nawiązując do historii.

Żywimy nadzieję, że prace pielęgnacyjne na wspomnianym obszarze podniosą walory estetyczne w otoczeniu kościoła i wyróżnią go na tle miasta.

Bardzo dziękujemy za wszelkie dobre słowa i zachęcamy Was – Drodzy Parafianie do rozmów i konsultacji na temat przeprowadzanych prac pielęgnacyjnych na terenie kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Dworniczak