Rada parafialna

"Kościół... nie żyje w pełni ani też nie jest
doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi,
jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje i nie pracuje
autentyczny laikat" ("Ad Gentes" nr 21)


____________________________________________________________________

          Zgodnie z prawem kanonicznym i zaleceniem adhoratacji „Christifideles laici" Jana Pawła II katolicy świeccy parafii służą swoim doświadczeniem i fachową wiedzą dla usprawnienia pracy duszpasterskiej i zarządzania majątkiem parafii. W tym celu powołuje się tzw. Radę Parafialną.
         Zbiera się kilka razy w roku i omawia problemy występujące w parafii, umożliwia także koordynację współpracy różnych grup parafialnych. W radzie zasiadają księża posługujący w parafii, przedstawiciele grup parafialnych i osoby cieszące się wśród parafian dużym szacunkiem.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku:


• Ks. Proboszcz Bernard Jurczyk

• Ks. Tomasz Jałowy

• Ks. Łukasz Knosala

• Ks. Tomasz Daniła

• Bazan Piotr

• Bednarski Janusz

• Bryś Marcin

• Brzózka Maria

• Dąbrowski Mirosław

• Dziedzic Mieczysław

• Gałęzowska Ewa

• Krzciuk Jerzy

• Marzec Małgorzata

• Marzec Zdzisław

• Mateusiak Maria

• Poprawa Janusz

• Przewloka Reinhold

• Rybka Piotr

• Rybka Urszula

• Sztajglik Kazimierz

• Zaremba Janusz

• Cholewka Elżbieta

• Czarny Marian

•  Krupa Leszek

• Piszczałka Ireneusz

• Piszczałka Michał

• Słowik Renata

• Szlencek Hubert

• Wielki Bernard

 

          W naszej parafii Rada, oprócz zadań wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego, wspomaga Proboszcza w organizowaniu zbiórek pieniędzy na remonty i inwestycje, w organizowaniu prac budowlanych i remontowych. Opinie wyrażane przez członków Rady na posiedzeniach są głosem Parafian, dlatego również Wy, Drodzy Bracia i Siostry możecie zgłaszać swoje propozycje i uwagi wyżej wymienionym członkom Rady Parafialnej.

        Skąd się wzięła rada Parafialna w Kościele? Czy jest ona potrzebna? Jaka jest jej natura i zadania? Rada parafialna jest instytucją stosunkowo młodą w Kościele. Pomimo tego, że w historii Kościoła nie brakowało nigdy funkcji doradczej i zdanie wiernych świeckich było brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, lecz nie dokonywało się to nigdy za pośrednictwem instytucji na wzór rady duszpasterskiej. Podmiotem aktywnym działania Kościoła byli przez długie wieki wyłącznie duszpasterze. Wierni świeccy byli jedynie biernymi odbiorcami tego działania.

        Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 KPK. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady w naszej Parafii powołuje proboszcz. Zebrania zwołuje Proboszcz i przewodniczy obradom.

        Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w działalności pasterskiej. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii, np.: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada ma wspierać Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Impulsem do powstania pierwszych rad w parafiach było nauczanie Soboru Watykańskiego II. Choć w dokumentach soborowych nie mówi się nic o tej strukturze, tym niemniej wskazania zawarte w Lumen gentium (nr 37) , w Apostolicam actuositatem (nr 10; 26) wraz z tym, co Sobór mówi o diecezjalnej radzie duszpasterskiej w dekrecie o pasterskiej posłudze biskupów Christus Dominus (nr 27), okazały się wystarczające do oddolnego tworzenia rad. Lata 1968-1970 to okres powstawania pierwszych tego rodzaju struktur w parafiach wielu krajów, także i w Polsce. Pierwszym dokumentem, w którym mówi się wyraźnie i wprost o parafialnej radzie duszpasterskiej jest list Omnes christifideles z 1973 r. (do dziś jest to jedyny dokument Kościoła poświęcony w całości Radom). Dwa lata później Konferencja Episkopatu Polski wydała wytyczne w sprawie parafialnych rad duszpasterskich dla zarządzeń diecezjalnych. Obydwa dokumenty były silnym bodźcem do szerszego wprowadzania Rad w parafiach; normy zaś w nich zawarte ukazywały naturę, zadania i ukształtowanie nowej instytucji.

          Kolejnym ważnym krokiem w procesie powstawania i umacniania się parafialnych rad były normy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, promulgowanego przez Sługę Bożego Jana Pawła II w 1983 r. To, że pierwsze parafialne rady powstały w okresie posoborowym, nie było przypadkowe. Pomimo, że brakowało jeszcze prawnego ukształtowania tego organizmu, to treść soborowego nauczania sprawiła, że mogło dojść do ich powstania. Sobór ukazał i wyraził tajemnicę Kościoła przede wszystkim poprzez pojęcie wspólnoty. Ludzie ochrzczeni tworzą wspólnotę z Bogiem i między sobą nawzajem. Tworzą jedno ciało, jeden Lud Boży. W tej wspólnocie Ludu Bożego panuje, wynikająca z sakramentu chrztu św., fundamentalna równość, co do godności i działania. Wspólna jest też odpowiedzialność za misję i posłannictwo Kościoła. Ta powszechna współodpowiedzialność jest jednak realizowana w różny sposób w zależności od stanu, powołania i funkcji, jaką zajmują poszczególni wierni. W inny sposób jest odpowiedzialny duszpasterz, w inny człowiek świecki. Szczególna rola i odpowiedzialność spoczywa na kapłanie (proboszczu). Jest on dla Kościoła (dla parafii) sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza. Kapłan działa w parafii (funkcja nauczycielska, liturgiczna i pasterska) w imieniu i w zastępstwie Chrystusa. W tej perspektywie parafii, jako wspólnoty organicznej złożonej z wyświęconych kapłanów i innych wiernych, wspólnoty charakteryzującej się ubogacającą różnorodnością i komplementarnością oraz wspólną odpowiedzialnością wszystkich za misję Kościoła, należy patrzeć na Radę parafialną.

 Rada-parafialna